تعدادی از نمونه کارهای چراغ خواب مَنولایت با اجازه صاحبان سفارش ، در زیر منتشر شده است .